Óvodai pedagógiai alapdokumentumok elkészítése

Óvodai pedagógiai alapdokumentumok elkészítése

Pedagógiai program

Az óvodák az Alapprogram alapján készítik el pedagógiai programjukat, vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választanak. Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:
- az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit
- azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését
- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet
- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet
- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit
- nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat
- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket
- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket
- a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

Az óvoda pedagógiai programja a pedagógusok számára irányelveket, pedagógiai, módszertani előírásokat fogalmaz meg. Az intézményvezető e program alapján végzi ellenőrző látogatásait. A pedagógiai program minden más stratégiai dokumentum kiinduló pontja. Erre kell építeni az intézmény összes folyamatszabályozását. Az intézményi belső értékelés (önértékelés), illetve a külső szakmai ellenőrzés (PSZE, PÉM) szempontjából is kitüntetett szerepet kap. A pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását rendszeresen el kell végezni (pl. vezetőválasztás, törvényi változás, implementálás).

Fejezetek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) újdonsága, hogy az óvoda esetében a korábbi nevelési programot felváltotta a pedagógiai program kifejezés. Az ágazati törvény 26. §-a szerint ugyanis a nevelő munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik.

A pedagógiai programnak az intézmény alapító okiratához kell igazodnia, ezért elkészítésénél a létesítő okiratból szükséges kiindulni. Az alapító okiratban a fenntartó meghatározza elvárásait az intézménnyel szemben, amelyet az adott óvodának teljesítenie kell.

− az alapító okirattal,

− az óvodai nevelésre vonatkozó jogszabályokkal, valamint

− az óvodai nevelésre biztosított törvényi időkerettel.

Az óvodának kétféle döntési lehetősége van arra vonatkozóan, hogy milyen pedagógiai program szerint szervezze nevelő munkáját: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 6. §-a alapjánugyanisaz óvoda

− vagy az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján maga készíti el a pedagógiai programját,

− vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ.
 

Kapcsolódó iratminta

A miniszteri rendelet garanciális jelleggel rögzíti a legalapvetőbb tartalmi elemeket.

Az óvoda pedagógiai programjában kötelező meghatározni

− az intézmény helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,

− azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését,

− a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,

− a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, valamint

− a nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat.

A fentieken túla programban rögzíteni szükséges

− a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,

− a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,

− az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

− a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, valamint

− a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

Mellékelt ellenőrzőlistánk segítségével szövegrészről szövegrészre áttekintheti és végigkövetheti a pedagógiai program legfontosabb elemeit!

Mellékelt iratmintánk alapján készítse el vagy ellenőrizze le Ön is saját intézményének pedagógiai programját! 

Kapcsolódó iratminták

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvoda

Amennyiben sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése folyik az intézményben, a pedagógiai programnak ki kell térnie a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenység bemutatására is.

A többcélú intézmény

A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az óvodai feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot használ.

Az általános művelődési központban működő óvodák pedagógiai programja része a nem köznevelési feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó pedagógiai-művelődési programnak, amely biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési közfeladatok egységes elvek szerinti megvalósítását.

 

Kapcsolódó iratminta

A köznevelésről szóló törvény nem írja elő, ki készíti el a pedagógiai programot, így azt bárki elkészítheti, például

− köznevelési szakértő,

− az óvodavezető,

− a nevelőtestület egy vagy több tagja.

Az azonban már törvényi követelmény, hogy a pedagógiai programot a nevelőtestületnek kell elfogadnia, majd ezt követően az óvodavezetőnek kell jóváhagynia. A pedagógiai program az óvoda alapvető szakmai dokumentuma, amelybe a fenntartónak csak abban a vonatkozásban van beleszólása, ha a programban rögzített feladatok ellátása finanszírozási többletet kíván.

Az ágazati törvény 25. §-a úgy rendelkezik, hogy a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

A köznevelésről szóló törvény 32. §-a alapján az egyházi fenntartású óvoda pedagógiai programja csak a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

Mellékelt ellenőrzőlistánk segítségével szövegrészről szövegrészre áttekintheti és végigkövetheti a pedagógiai program legfontosabb elemeit!

Mellékelt címvázlatunk alapján készítse el vagy ellenőrizze le Ön is saját intézményének alapító okiratát! 

Kapcsolódó iratminták

Tovább a következő fejezetre