Gyakornoki képzés szabályzata óvodáknak (2024)

Gyakornoki képzés szabályzata óvodáknak (2024)

A gyakornoki képzést a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Púétv. vhr.) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban Púétv.) végrehajtásáról rendelet szabályozza.
A Púétv. vhr. 37. § (1) értelmében a köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust a Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve, ha a besorolását megelőzően ennél magasabb fokozatba való besorolásra már jogosultságot szerzett, továbbá
- ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára – kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett – hat hónap gyakornoki időt kell kikötni
- ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni.
A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy év gyakornoki idő kikötése kötelező.
A gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai gyakorlat idejét be kell számítani. A kinevezésben ekkor a gyakornoki időből hátralévő időt kell rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy hónappal vagy a pedagógus kérésének megfelelő mértékben, de legfeljebb hat hónappal meg kell hosszabbítani.

A gyakornok
- a rendeletben meghatározottak szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
- ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban tesz minősítő vizsgát.

A gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének időpontjáig tart. Amennyiben a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A minősítő vizsga, a minősítési, pályázati vagy megújítási eljárás sikeres, ha az értékelés során a pedagógus-kompetenciák értékelésénél a gyakornok legalább hatvan százalékot ért el.
Abban az esetben, amikor a pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult, a gyakornoki idő annak lejártát követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.
Amennyiben a megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és erre tekintettel a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnt, ezt követően pedagógus-munkakörre történő újabb foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a rendelet erre vonatkozó kitételeit ismételten alkalmazni kell.

A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a minősítő vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja – különösen a foglalkoztatási jogviszony szünetelése miatt – módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni kell.
A Púétv. 80.§ (2) bek. e) pontja értelmében a nevelési-oktatási intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében elrendelhető a gyakornok segítése, mentorálása. 
A gyakornok mellé a szakmai vezetőt (mentort) az óvodaigazgató jelöli ki, aki segíti a szervezetbe történő beilleszkedést és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósítását. A Púétv. vhr. 28. § (8) bekezdése alapján a Púétv. 80. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusjelölti mentorálásnak az egy félévben szervezett, legalább hathetes gyakorlat során igénybe vett szakvezetés minősül.
A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira, támogassa a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységben.

A mentor feladata segíteni a gyakornokot:
- a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában,
- az óvoda helyi pedagógiai programjában, a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában,
- a foglalkozási órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, neveléshez, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában,
- a kezdeményezések, foglalkozási órák, a foglalkozási egységek előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint
- a minősítő vizsgára való felkészülésében.

A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási/foglalkozási óráját, illetve 
- foglalkozási egységét, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára,
- legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az igazgatónak és a gyakornoknak. 
A mentor a gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak tapasztalatairól. Az összefoglaló értékelés elvégzésekor külön féléves értékelést nem kell készíteni. Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít.

A Gyakornok a gyakornoki idő lejárta után minősítő vizsgán vesz részt, tevékenységét a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó indikátorok alapján az OH által delegált pedagógiai szakértők minősítik.